AU馬の馬券率


2021年 AU馬のレース的中率

10月3日 終了時点 レース的中率 58.5%

※結果詳細⇒http://jrabakennotomo.blog.fc2.com/

01/05■全24レース中12レース(馬券率 50.0%)1着 5頭
01/09■全24レース中15レース(馬券率 62.5%)1着 3頭
01/10■全24レース中13レース(馬券率 54.2%)1着 6頭
01/11■全24レース中13レース(馬券率 54.2%)1着 1頭
01/16■全36レース中18レース(馬券率 50.0%)1着 3頭
01/17■全36レース中22レース(馬券率 61.1%)1着 4頭
01/23■全36レース中19レース(馬券率 52.8%)1着 7頭
01/24■全36レース中21レース(馬券率 58.3%)1着 7頭
01/30■全36レース中17レース(馬券率 47.2%)1着 5頭
01/31■全36レース中20レース(馬券率 55.6%)1着 7頭

02/06■全36レース中20レース(馬券率 55.6%)1着 5頭
02/07■全36レース中22レース(馬券率 61.1%)1着 4頭
02/13■全36レース中21レース(馬券率 58.3%)1着10頭
02/14■全36レース中21レース(馬券率 58.3%)1着 8頭
02/20■全36レース中24レース(馬券率 66.7%)1着 3頭
02/21■全36レース中21レース(馬券率 58.3%)1着 7頭
02/27■全36レース中16レース(馬券率 44.4%)1着 3頭
02/28■全36レース中20レース(馬券率 55.6%)1着 6頭

03/06■全36レース中22レース(馬券率 61.1%)1着 9頭
03/07■全36レース中19レース(馬券率 52.8%)1着 4頭
03/13■全36レース中15レース(馬券率 41.7%)1着 6頭
03/14■全36レース中26レース(馬券率 72.2%)1着 6頭
03/20■全36レース中19レース(馬券率 52.8%)1着 6頭
03/21■全36レース中23レース(馬券率 63.9%)1着 7頭
03/27■全36レース中24レース(馬券率 66.7%)1着10頭
03/28■全36レース中23レース(馬券率 63.9%)1着 5頭

04/03■全24レース中12レース(馬券率 50.0%)1着 5頭
04/04■全24レース中15レース(馬券率 62.5%)1着 9頭
04/10■全36レース中13レース(馬券率 36.1%)1着 6頭
04/11■全36レース中17レース(馬券率 47.2%)1着 6頭
04/17■全36レース中18レース(馬券率 50.0%)1着 6頭
04/18■全36レース中23レース(馬券率 63.9%)1着10頭
04/24■全36レース中22レース(馬券率 61.1%)1着 6頭
04/25■全36レース中21レース(馬券率 58.3%)1着 8頭

05/01■全36レース中17レース(馬券率 47.2%)1着 7頭
05/02■全36レース中26レース(馬券率 72.2%)1着 9頭
05/08■全36レース中24レース(馬券率 66.7%)1着11頭
05/09■全36レース中22レース(馬券率 61.1%)1着 9頭
05/15■全36レース中19レース(馬券率 52.8%)1着 4頭
05/16■全36レース中21レース(馬券率 58.3%)1着 7頭
05/22■全36レース中20レース(馬券率 55.6%)1着 3頭
05/23■全36レース中19レース(馬券率 52.8%)1着 7頭
05/29■全24レース中12レース(馬券率 50.0%)1着 4頭
05/30■全24レース中13レース(馬券率 54.2%)1着 6頭

06/05■全24レース中16レース(馬券率 66.7%)1着 5頭
06/06■全24レース中17レース(馬券率 70.8%)1着 6頭
06/12■全36レース中22レース(馬券率 61.1%)1着 3頭
06/13■全36レース中22レース(馬券率 61.1%)1着 7頭
06/19■全36レース中23レース(馬券率 63.9%)1着 7頭
06/20■全36レース中18レース(馬券率 50.0%)1着 5頭
06/26■全36レース中24レース(馬券率 66.7%)1着 7頭
06/27■全36レース中20レース(馬券率 55.6%)1着 2頭

07/03■全36レース中25レース(馬券率 69.4%)1着 5頭
07/04■全36レース中23レース(馬券率 63.9%)1着 8頭
07/10■全36レース中19レース(馬券率 52.8%)1着 4頭
07/11■全36レース中13レース(馬券率 36.1%)1着 4頭
07/17■全36レース中18レース(馬券率 50.0%)1着 3頭
07/18■全36レース中24レース(馬券率 61.1%)1着 5頭
07/24■全24レース中15レース(馬券率 62.5%)1着 8頭
07/25■全24レース中15レース(馬券率 62.5%)1着 5頭
07/31■全24レース中12レース(馬券率 50.0%)1着 6頭

08/01■全24レース中09レース(馬券率 37.5%)1着 3頭
08/07■全24レース中15レース(馬券率 62.5%)1着 4頭
08/08■全24レース中10レース(馬券率 41.7%)1着 3頭
08/14■全36レース中21レース(馬券率 58.3%)1着 8頭
08/15■全36レース中21レース(馬券率 58.3%)1着 3頭
08/21■全36レース中25レース(馬券率 69.4%)1着11頭
08/22■全36レース中21レース(馬券率 58.3%)1着 6頭
08/28■全36レース中16レース(馬券率 44.4%)1着 5頭
08/29■全36レース中19レース(馬券率 52.8%)1着 4頭

09/04■全36レース中25レース(馬券率 69.4%)1着 8頭
09/05■全36レース中25レース(馬券率 69.4%)1着 9頭
09/11■全24レース中13レース(馬券率 54.2%)1着 4頭
09/12■全24レース中11レース(馬券率 45.8%)1着 5頭
09/18■全24レース中13レース(馬券率 54.2%)1着 1頭
09/19■全24レース中18レース(馬券率 75.0%)1着 7頭
09/20■全24レース中14レース(馬券率 58.3%)1着 3頭
09/25■全24レース中14レース(馬券率 58.3%)1着 4頭
09/26■全24レース中15レース(馬券率 62.5%)1着 3頭

10/02■全24レース中15レース(馬券率 62.5%)1着 8頭
10/03■全24レース中20レース(馬券率 83.3%)1着 3頭
10/09■全36レース中22レース(馬券率 61.1%)1着 5頭
10/10■全36レース中15レース(馬券率 41.7%)1着 5頭
10/16■全36レース中23レース(馬券率 63.9%)1着 6頭
10/17■全36レース中22レース(馬券率 61.1%)1着 9頭